Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


голова правління
Згоденко Роман Олександрович

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)МП
11.04.2014


(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


І. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84105 м.Слов’янськ, вул.Свердлова,1а

4. Код за ЄДРПОУ

04873009

5. Міжміський код та телефон, факс

(06262)34595, (06262)35516

6. Електронна поштова адреса

emitent@ikm.donbass.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2014


(дата)

2. Повідомлення

71 Бюлетень Цінні папери України


16.04.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.kerammash.ua/emitent

в мережі Інтернет

16.04.2014


(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.04.2014

обрано

голова наглядової ради

Попов Михайло Володимирович

ВК 371896

17.03.2007 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій обл.

2,5022

Зміст інформації:

На загальних зборах акціонерів ПрАТ "Кераммаш"(протокол №33 від 11.04.2014р) подовжено термін дії повноважень в зв’язку з їх закінченням строком на 3 роки з 11.04.2014 по 10.04.2017 голові Наглядової ради Попову Михайлу Володимировичу,протягом п’яти останніх років обіймав посаду члена наглядової ради,голови наглядової ради,,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 57простих іменних акцій ,що складає 2,5022%СК,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.04.2014

обрано

член наглядової ради

Кашин Володимир Іванович

ВВ 183673

16.12.1997 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій обл.

1,8437

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) членом наглядової ради обрано строком на 3 роки з 11.04.14 по 10.04.17 Кашина Володимира Івановича ,який обіймав посаду члена наглядової ради протягом останніх п’яти років,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 42 простих іменних акцій,що складає 1,8437% СК,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.04.2014

обрано

голова правління

Згоденко Роман Олександрович

ВВ 930520

16.08.1999 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

3,5435

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.2014р) в зв’язку з закінченням терміну повноважень подовжено повноваження голови правління Згоденко Романа Олександровича на період з 11.04.14 по 10.04.17 строком на 3 роки ,який обіймав останні п’ять років посади члена правління,голови правління,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 83 простих іменних акцій,що складає 3,5435% СК,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,

11.04.2014

обрано

член правління

Хаблак Олексій Вікторович

ВА 585947

11.01.1997 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

0,5707

Зміст інформації:

В зв’язку з закінченням строку повноважень загальними зборами акціонерів (протокол №33 від 11.04.14)прдовжено термін повноваженнь члена правління Хаблака Олексія Вікторовича на період з 11.04.14 по 10.04.17 строком на 3 роки,володіє акіями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 13 простих іменних акцій, що складає 0,5707% СК, останні п’ять років обіймав посаду члена правління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.04.2014

обрано

член правління

Пшенична Оксана Анатоліївна

ВА 145166

24.01.1997 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

0,439

Зміст інформації:

Членом правління строком на 3 роки з 11.04.2014р по 10.04.2017р згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) обрано Пшеничну Оксану Анатоліївну в зв’язку з закінченням терміну повноважень,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 10 простих іменних акцій ,що складає 0,4390 % СК, останні п’ять років обіймала посаду члена правління, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має

11.04.2014

обрано

член правління

Филимонов Ігор Миколайович

ВВ 492651

06.07.1998 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

1,5364

Зміст інформації:

Подовжено строком на три роки з 11.04.2014 по 10.04.2017 згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) повноваження члена правління Филимонова Ігоря Миколайовича в зв’язку з закінченням їх строку,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 35 простих іменних акцій,що складає 15364 % СК,останні п’ять років обіймав посаду члена правління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.04.2014

обрано

голова ревізійної комісії

Кашина Тетяна Олександрівна

ВВ 183534

11.12.1997 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

0,1317

Зміст інформації:

На загальних зборах акціонерів (протокол №33 від 11.04.2014р) в зв’язку з закінченням строку повноважень подовжено повноваження голови ревізійної комісії строком на три роки з 11.04.14 по 10.04.17 Кашиної Тетяни Олександрівни ,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 3 простих іменних акцій,що складає 0,1317 % СК, останні п’ять років обіймала посаду голови ревізійної комісії,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.04.2014

обрано

член ревізійної комісії

Лушпа Надія Миколаївна

ВА 391733

18.07.1996 Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області

0

Зміст інформації:

Члену ревізійної комісії Лушпі Надії Миколаївні згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) подовжено термін повноважень в зв’язку з їх закінченням на період з 11.04.14 по 10.04.17 на 3 роки, часткою в СК в ПрАТ "Кераммаш" не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

обрано

член ревізійної комісії

Радужан Олена Миколаївна

СМ 785275

20.04.2007 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

0,3512

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) подовжено термін повноважень члену ревізійної комісії Радужан Олені Миколаївні на період з 11.04.14 по 10.04.17 на 3 роки в зв’язку з їх закінченням ,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 8 простих іменних акцій,що складає 0,3512% СК,непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

обрано

член наглядової ради

Тянтова Валентина Андріївна

ВА 442682

23.09.1996 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

1,6681

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) обрано членом наглядової ради Тянтову Валентину Андріївну з 11.04.14 по 10.04.17 строком на 3 роки,до обрання протягом останніх п’яти років обіймала посаду члена правління,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 38 простих іменних акцій ,що складає 1,6681 % в СК, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

обрано

член правління

Остапенко Юрій Володимирович

ВА 379526

05.05.1996 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

0,7901

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) обрано членом правління Остапенко Юрія Володимировича з 11.04.14 по 10.04.17 строком на 3 роки,до обрання останні п’ять років обіймав посади члена правління та члена наглядової ради,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 18 простих іменних акцій ,що складає 0,7901 % в СК, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

обрано

член правління

Жигунов Андрій Євгенович

ВВ 877038

14.07.1999 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

0,0878

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) обрано членом правління Жигунова Андрія Євгеновича з 11.04.14 по 10.04.17 строком на 3 роки,до обрання обіймав посади головного конструктора проекту, завідуючого проектно-конструкторським відділом,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 2 простих іменних акцій ,що складає 0,0878% в СК,непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

обрано

член правління

Бєгунов Павло Миколайович

ВА 082187

07.06.1995 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

2,8534

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) обрано членом правління Бєгунова Павла Миколайовича з 11.04.14 по 10.04.14 строком на 3 роки,до обрання обіймав посаду менеджера по збуту,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 65 простих іменних акцій ,що складає 2,8534% в СК,непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

обрано

головний бухгалтер

Пархоменко Наталія Вікторівна

ВС 641065

08.12.2000 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

0

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) призначено головним бухгалтером з 11.04.14 на невизначений термін Пархоменко Наталію Вікторівну ,до обрання останні п’ять років обіймала посади економіста з податків,бухгалтера,фінансового директора, часткою в СК не володіє,непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

звільнено

член наглядової ради

Остапенко Юрій Володимирович

ВА 379526

05.05.1996 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

0,7901

Зміст інформації:

В зв’язку з закінченням терміну повноважень звільнено на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) члена наглядової ради Остапенка Юрія Володимировича з 11.04.2014, який перебував на цій посаді з 22.04.2011р,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 18 простих іменних акцій,що складає 0,7901% в СК,непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

звільнено

член правління

Тянтова Валентина Андріївна

ВА 442682

23.09.1996 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

1,6681

Зміст інформації:

В зв’язку з закінченням терміну повноважень звільнено на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) члена правління Тянтову Валентину Андріївну з 11.04.2014 ,яка перебувала на цій посаді з 16.04.2010р,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 38 простих іменних акцій,що складає 1,6681% в СК,непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

звільнено

член правління

Акінча Андрій Юрійович

ВА 826421

07.08.1997 Слов’янським МВ УМВС України в Донецькій області

1,7559

Зміст інформації:

В зв’язку з закінченням терміну повноважень звільнено на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) члена правління Акінча Андрія Юрійовича з 11.04.2014 ,який перебував на цій посаді з 16.04.2010р,володіє акціями ПрАТ "Кераммаш" в кількості 40 простих іменних акцій,що складає 1,7559% в СК,непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

11.04.2014

звільнено

член правління

Фещенко Андрій Валерійович

ЕН 208562

16.07.1996 Антрацитівським МВ УМВС України в Луганській області

0

Зміст інформації:

В зв’язку з закінченням терміну повноважень звільнено на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №33 від 11.04.14) члена правління Фещенко Андрія Валерійовича з 11.04.2014 ,який перебував на цій посаді з 16.04.2010р, часткою в СК не володіє,непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.