Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

голова правлiння

 

 

 

Згоденко Роман Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84105, млов`янськ, вулиця Свердлова,1а

4. Код за ЄДРПОУ

04873009

5. Міжміський код та телефон, факс

(06262)34595 (06262)35516

6. Електронна поштова адреса

emitent@ikm.donbass.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

76, Газета "Бюлетень "Цінні папери України"

28.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.kerammash.ua/emitent

в мережі Інтернет

28.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітентавідсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2015

припинено повноваження

член правлiння

Жигунов Андрiй Євгенович

ВВ 877038
14.07.1999 Слов`янський МВ УМВС України в Донецькiй обл.

0.0878

Зміст інформації:

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 34 вiд 24.04.2015) достроково припинено повноваження члена правлiння Жигунова Андрiя Євгеновича з 24.04.2015 року згiдно його заяви, який перебував на цiй посадi з 11.04.2014 року. Володiє акцiями ПрАТ "Кераммаш" в кiлькостi 2 простих iменних акцiй, що складає 0,0878% в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

24.04.2015

обрано

член правлiння

Акiнча Андрiй Юрiйович

ВА 826421
07.08.1997 Словнський МВ УМВС України в Донецькiй обл.

1.7559

Зміст інформації:

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 34 вiд 24.04.2015) обрано членом правлiння Акiнча Андрiя Юрiйовича з 24.04.2015 строком на 3 роки по 23.04.2018 року. До обрання обiймав посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань. Володiє акцiями ПрАТ "Кераммаш" в кiлькостi 40 простих iменних акцiй, що складає 1,7559% в статутному капiталi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.