Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння       Згоденко Роман Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.03.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84105, м.Слов`янськ, вул.Свердлова,1а
4. Код за ЄДРПОУ
04873009
5. Міжміський код та телефон, факс
(06262) 34595 (06262)35516
6. Електронна поштова адреса
nea@ikm.donbass.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 51 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 22.03.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://http://www.kerammash.ua/emitent/index.htm в мережі Інтернет 23.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.03.2016 звільнено головний бухгалтер Пархоменко Наталiя Вiкторiвна ВС 641065
08.12.2000 Слов`янський МВ УМВС України в Донецькiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу голови правлiння №45 вiд 17.03.2016 року звiльнено 17.03.2016р. з займаної посади головного бухгалтера ПрАТ "Кераммаш" Пархоменко Наталiю Вiкторiвну,паспорт ВС №641065 виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 08.12.2000 за власним бажанням згiдно поданої заяви,яка займала цю посаду з 2013 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Звiльнена посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
18.03.2016 призначено головний бухгалтер Скляр Людмила Володимирiвна ВЕ 308424
22.07.2002 Калiнiнським РВ Горлiвського МУУМВС України в Донецькiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу голови правлiння ПрАТ "Кераммаш" № 45 вiд 17.03.2016 прийнято 17.03.2016 на посаду головного бухгалтера Скляр Людмилу Володимирiвну паспорт ВЕ №3-8424 виданий Калiнiнським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй обл. 22.07.2002р по безстроковому трудовому договору. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом п`яти останнiх рокiв займала посаду головного бухгалтера в КП "Мiська служба єдиного замовлення", ТОВ "НВП "Промтехнологiї ВС", ТОВ "Торговий дiм "Хозяин".