Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
голова правлiння       Згоденко Роман Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.12.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Iнститут керамiчного машинобудування «Кераммаш»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84105 м.Слов`янськ вул.Свердлова,1а
4. Код за ЄДРПОУ 04873009
5. Міжміський код та телефон, факс (06262)34595 (06262)35516
6. Електронна поштова адреса nea@ikm.donbass.com
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.12.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 231 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 08.12.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kerammash.ua\emitent\index.htm в мережі Інтернет 08.12.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 05.12.2016 1594600 22.12.2016 - 30.12.2016 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
05 грудня 2016 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Кераммаш» прийняли рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за рахунок нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2015р в сумi 1594600,00 грн. з розрахунку 700 грн. на 1 акцiю. Виплату всiєї суми дивiдендiв провести в перiод з 22.12.2016 року по 30.12.2016 року безпосередньо акцiонерам товариства в повному обсязi. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв — 20 грудня 2016 року