Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння       Згоденко Роман Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84105, м.Слов`янськ, вул.Свердлова,1а
4. Код за ЄДРПОУ
04873009
5. Міжміський код та телефон, факс
(06262) 34595 (06262)35516
6. Електронна поштова адреса
nea@ikm.donbass.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 71 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kerammash.ua/emitent/index.htm в мережі Інтернет 13.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.04.2017 25644.6 63880.00 40.1
Зміст інформації:
07 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кераммаш" прийняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочину на модернiзацiю обладнання для термiчного оброблення. Гранична сукупнiсть вартостi правочину 25644,6 тис.грн.Вартiсть активiв емiтента за даними ї рiчної звiтностi за 2016 рiк складає 63880,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за 2016 рiк складає 40,1%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2203 акцiї, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiiв -1944, кiлькiсть голосуючих акцiй, що прогосували "за" прийняття рiшення -1902, "проти"- 42.