Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння       Згоденко Роман Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
приватне акцiонерне товариство "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84105, м.Слов`янськ, вул.Свердлова,1а
4. Код за ЄДРПОУ
04873009
5. Міжміський код та телефон, факс
(06262) 34595 (06262)35516
6. Електронна поштова адреса
nea@ikm.donbass.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 71 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kerammash.ua/emitent/index.htm в мережі Інтернет 13.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.04.2017 16509.62 63880.00 25.8
Зміст інформації:
07 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кераммаш" схвалили значнi правочини ,укладенi протягом 2016 року з АТ "Таскомбанк" щодо отримання кредитiв,а також щодо передачi в заставу майна Товариства,ринкова вартiсть якого складає 16509,62 грн. в якостi забезпечення виконання своїх зобов`язань перед АТ "Таскомбанк". Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 63880,00 грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину щодо вартостi активiв емiтента за 2016 рiк складає 25,8%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -2203 акцiї, кiлькiсть голосуючих акцiй,що зареєстрованi для участi у загальних зборах -1944 акцiї. Проголосували "за" прийняте рiшення-1944 акцiї, "проти" - 0 акцiй. Додатковi критерiї, не передбаченi законодавством, для вiднесення правочину до значного, статутом Товариства не визначенi.