Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння       Згоденко Роман Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84105, м.Слов`янськ, вул.Свердлова,1а
4. Код за ЄДРПОУ
04873009
5. Міжміський код та телефон, факс
(06262) 34595 (06262)35516
6. Електронна поштова адреса
nea@ikm.donbass.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 71 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kerammash.ua/emitent/index.htm в мережі Інтернет 13.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.04.2017 припинено повноваження голова наглядової ради Попов Михайло Володимирович ВК 371896
17.03.2007 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
2.502194
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження голови наглядової ради Попова Михайла Володимировича в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi голови наглядової ради з 2014 року. Володiє часткою в СК товариства в розмiрi 2,502194%. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi здочини. Паспорт ВК 371896 виданий 17.03.2007 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
07.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Кашин Володимир Iванович ВВ 183673
16.12.1997 Слов`янським МВ УМВС україни в Донецькiй обл.
1.843722
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження члена нагдядової ради Кашина Володимира Iвановича в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Частка в СК товариства складає 1,843722 %. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Займав посаду з 2014 року. Паспорт ВВ 183673 виданий 16.12.1997 року Слов`янським МВ УМВС україни в Донецькiй обл.
07.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Тянтова Валентина Андрiївна ВА 442682
23.09.1996 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
1.668129
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження члена нагдядової ради Тянтової Валентини Андрiївни в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. На цiй посадi перебувала з 2014 року. Володiє часткою в СК товариства в розмiрi 1,668129. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВА 442682 виданий 23.09.1996 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано голова наглядової ради Попов Михайло Володимирович ВК 371896
17.03.2007 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
2.502194
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв обрали в зв`язку з закiнченням термiну повноважень строком на 3 роки на посаду голови наглядової ради Попова Михайла Володимирович, який володiє часткою в СК в розмiрi 2,502194 %. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду голови наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв. Паспорт ВК 371896 виданий 17.03.2007 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член наглядової ради Кашин Володимир Iванович ВВ 183673
16.12.1997 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
1.843722
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальними зборами акцiонерiв в зв`язку з закiнченням термiну повноважень обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Кашина Володимира Iвановича,який обiймав цю посаду протягом останнiх 5-ти рокiв, володiє часткою в СК в розмiрв 1,843722%. Не є представником акцiонера чи групи акцiонерiв. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВВ 183673 виданий 16.12.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член наглядової ради Тянтова Валентина Андрiївна ВА 442682
23.09.1996 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
1.668129
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв обрали членом наглядової ради Тянтову Валентину Андрiївну строком на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займала посади члена правлiння та члена наглядової ради. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв. Володiє часткою в СК в розмiрi 1.668129%. Паспорт ВА 442682 виданий 23.09.1996 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Кашина Тетяна Олександрiвна ВВ 183534
11.12.1997 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0.131694
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв товариства припинили повноваження голови ревiзiйної комiсiї Кашиної Тетяни Олександрiвн, яка перебувала на цiй посадi з 2014 року, в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,131694. Паспорт ВВ 183534 виданий 11.12.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Радужан Олена Миколаївна СМ 785275
20.04.2007 Слов`янським МВ УМВС Країни в Донецькiй областi
0.351185
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження члена ревiзiйної комiсii Радужан Олени Миколаївни, яка обiймала цю посаду з 2014 року, в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,351185. Паспорт СМ 785275 виданий 20.04.2007 року Слов`янським МВ УМВС Країни в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Лушпа Надiя Миколаївна ВА 391733
19.07.1996 Олександрiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi
0.0
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження члена ревiзiйної комiсiї Лушпи Надiї Миколаївни в зв`язку з закiнченням термiну повноважень, яка обiймала цю посаду з 2014 року. Не володiє часткою в СК Товариства. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВА 391733 виданий 19.07.1996 року Олександрiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член ревiзiйної комiсiї Лушпа Надiя Миколаївна ВА 391733
18.07.1996 Олександрiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi
0.0
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв обрали строком на 3 роки членом ревiзiйної комiсii Лушпу Надiю Миколаївн,яка обiймала цю посаду з 2011 року в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Часткою в СК не володiє. Вiдсутня непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини. Паспорт ВА 391733 виданий 18.07.1996 Олександрiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано голова ревiзiйної комiсiї Кашина Тетяна Олександрiвна ВВ 183534
11.12.1997 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0.131694
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв обрали головою ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки Кашину Тетяну Олександрiвну, яка обiймала цю посаду з 2011 рок в зв`зку з закiнченням термiну повноважень. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,131694 %. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВВ 183534 виданий 11.12.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член ревiзiйної комiсiї Радужан Олена Миколаївна СМ 785275
20.04.2007 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0.351185
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальними зборами акцiонерiв обрано членом ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки в зв`язку з закiнченням термiну повноважень Радужан Олену Миколаївну, яка обiймала цю посаду з 2011 року. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,351185%. Паспорт СМ 785275 виданий 20.04.2007 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження голова правлiння Згоденко Роман Олександрович ВВ 930520
16.08.1999 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
3.643546
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження голови правлiння Згоденко Романа Олександровича в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Обiймає цю посаду з 2014 року. Володiє часткою в СК в розмiрi 3,643546 %. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВВ 930520 виданий 16.08.1999 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано голова правлiння Згоденко Роман Олександрович ВВ 930520
16.08.1999 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
3.643546
Зміст інформації:
07.04.2017 загальнi збори акцiонерiв обрали Згоденко Романа Олександровича головою правлiння строком на 3 роки в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. На протязi останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду голови правлiння. Володiє часткою в СК в розмiрi 3,643546 %. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВВ 930520 виданий 16.08.1999 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження член правлiння Филимонов Iгор Миколайович ВВ 492651
06.07.1998 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
1.536435
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження в зв`язку з закiнченням термiну поважень члена правлiння Филимонова Iгоря Миколайовича, який обiймав цю порсаду з 2014 року. Володiє часткою в СК в розмiрi 1,536435%. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВВ 492651 виданий 06.07.1998 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член правлiння Филимонов Iгор Миколайович ВВ 492651
06.07.1998 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
1.536435
Зміст інформації:
В зв`язку з закiнченням термiну повноважень загальнi збори акцiонерiв 07.04.2017 року обрали членом правлiння строком на 3 роки Филимонова Iгоря Миколайовича, який займав протягом останнiх 5-ти рокiв посаду члена правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Володiє часткою в СК в розмiрi 1,536435%. Паспорт ВВ 492651 виданий 06.07.1998 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження член правлiння Хаблак Олексiй Вiкторович ВА 585947
11.01.1997 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0.570676
Зміст інформації:
В зв`язку з закiнченням термiну повноважень загальнi збори акцiонерiв 07.04.2017 року припинили повноваження члена правлiння Хаблака Олексiя Вiкторовича, який обiймав цю посаду з 2014 року. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,570676%. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВА 585947 виданий 11.01.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член правлiння Хаблак Олексiй Вiкторович ВА 585947
11.01.1997 Слов`янським МВ УМВС Українри в Донецькiй областi
0.570676
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв обрали строком на 3 роки членом правлiння Хаблака Олексiя Вiкторовича, який на проотязi останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду члена правлiння в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Вiдсутня непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини. Вролодiє часткою в СК в розмiрi 0,570676%. Паспорт ВА 585947 виданий 11.01.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження член правлiння Пшенична Оксана Анатолiївна ВА 145166
24.01.1997 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0.438981
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження члена правлiння Пшеничної Оксани Анатолiївни, яка обiймала цю посаду з 2014 року, в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,438981%. Паспорт ВА 145166 виданий 24.01.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член правлiння Пшенична Оксана Анатолiївна ВА 145166
24.01.1997 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0.438981
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв в зв`язку з закiнченням термiну повноважень обрали строком на 3 роки членом правлiння Пшеничну Оксану Анатолiївну, яка протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посаду члена правлiння. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,438981%. Паспорт ВА 145166 виданий 24.01.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження член правлiння Остапенко Юрiй Володимирович ВА 379526
05.05.1996 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0.790166
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження члена правлiння Остапенко Юрiя Володимировича, який обiймав цю посаду з 2014 року в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,790166%. Паспорт ВА 379526 виданий 05.05.1996 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член правлiння Остапенко Юрiй Володимирович ВА 379526
05.05.1996 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
0.790166
Зміст інформації:
загальнi збори акцiонерiв 07.04.2017 обрали членом правлiння строком на 3 роки Остапенко Юрiя Володимировича, який на протязi останнiх 5-ти рокiв займав посади члена наглядової ради та члена правлiння в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє часткою в СК в розмiрi 0,790166%. Вiдсутня непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини. Паспорт ВА 379526 виданий 05.05.1996 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження член правлiння Бєгунов Павло Миколайлович ВА 082187
07.06.1995 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
2.853380
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження члена правлiння Бєгунова Павла Миколайовича, який обiймав цю посаду з 2014 року, в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє часткою в СК в розмiрi 2,853380%. Непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспорт ВА 082187 виданий 07.06.1995 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член правлiння Бєгунов Павло Миколайович ВА 081187
07.06.1995 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
2.853380
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв обрали строком на 3 роки членом правлiння Бєгунова Павла Миколайовича в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Обiймав посаду члена правлiння останнi 3 роки з 2014 року, до цього не обiймав нiяких посад. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в СК в розмiрi 2,853380%. Паспорт ВА 082187 виданий 07.06.1995 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 припинено повноваження член правлiння Акiнча Андрiй Юрiйович ВА 826421
07.08.1997 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
1.755926
Зміст інформації:
07.04.2017 року загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження члена правлiння Акiнча Андрiя Юрiйовича в зв`язку з закiнченням термiну повноважень, який обiймав цю посаду з 2015 року. Володiє часткою в СК в розмiрi 1,755926%, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Паспорт ВА 826421 виданий 07.08.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.
07.04.2017 обрано член правлiння Акiнча Андрiй Юрiйович ВА 826421
07.08.1997 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
1.755926
Зміст інформації:
07.04.2017 загальнi збори акцiонерiв обрали строком на 3 роки членом правлiння Акiнчу Андрiя Юрiйовича, який перебував на посадi члена правлiння в перiод з 2010 до 2014 та з 2015 по 2016 роки в зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє часткою в СК в розмiрi 1,755926 %. Вiдсутня непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини. Паспорт ВА 826421 виданий 07.08.1997 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькiй областi.