Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

голова правлiння       Згоденко Роман Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84105, м.Слов`янськ, вул.Свердлова,1а
4. Код за ЄДРПОУ
04873009
5. Міжміський код та телефон, факс
(06262) 34595 (06262)35516
6. Електронна поштова адреса
nea@ikm.donbass.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 78 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 24.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kerammash.ua/emitent/index.htm в мережі Інтернет 24.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 23.04.2018 1900600.00 21.05.2018 - 19.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
20 квiтня 2018 року загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кераммаш" прийняли рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за рахунок нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2017 року в розмiрi 1900600,00 грн. з розрахунку 850,00 грн. на 1 акцiю. Виплату всiєї суми дивiдендiв провести в перiод з 21.05.2018 року по 19.10.2018 року безпосередньо акцiонерам в повному обсязi. Дата складання перелiку осiб,що мають право на отримання дивiдендiв,-15 травня 2018 року.