Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

                                                       ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

            Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (код ЄДРПОУ 04873009) повідомляє ,  що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2016 року в 12-00 за адресою: 84105, Донецька область, м. Слов‘янськ , вул. Свердлова,1а  в конференц- залі  (3 поверх інженерного корпусу).

Дата складання переліку акціонерів,які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - 04 березня 2016 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають  право на участь у загальних  зборах - 24 година 18 квітня 2016 року.

 Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів, затвердження; форми голосування.

2. Затвердження звіту правління  про фінансово-господарську діяльність  Товариства за 2015 рік та визначення основних  напрямків  діяльності на 2016рік.

3. Затвердження звіту та висновків  ревізійної комісії про результати  фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження  річного звіту, балансу,розподілу прибутку за 2015 рік, розміру річних дивідендів, порядку покриття збитків, порядку розподілу прибутку на 2016 рік.

5. Затвердження звіту та висновків наглядової ради про роботу за 2015 рік.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання банківських гарантій, кредитів, а також щодо передачі в заставу майна Товариства, в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитами, гарантіями та визначення граничної вартості за кожним окремим правочином і уповноваженої особи на підписання відповідних договорів.

7. Прийняття  рішення про вчинення значних  правочинів на суму, що перевищують 25 відсотків вартості активів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості за кожним окремим правочином визначення уповноваженої особи на підписання відповідних правочинів.

      Реєстрація учасників  чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» проводиться  з 11-00 до 11-50 за місцем проведення зборів  в день їх проведення. Для реєстрації  та участі в зборах необхідно мати документи, що посвідчують  особу акціонера (представника). Уповноважений представник  також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

     З документами, пов‘язаними з порядком денним , можна ознайомитися  за місцем  знаходження товариства в робочі дні :понеділок-четвер з 7-00 до 16-00,п‘ятниця-з 7-00 до 15-00 на другому поверсі інженерного корпусу в малому конференц-залі. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член правління Тянтова Валентина Андріївна. Пропозиції щодо порядку денного  чергових загальних зборів приймаються  не пізніше  як за 20 днів.

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ « ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»   (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2015р)

Попередній (2014р.)

Усього активів

52835

44369

Основні засоби

10631

11583

Довгострокові фінансові інвестиції

9

22

Запаси

19884

14945

Сумарна дебіторська заборгованість

9147

8047

Грошові кошти та їх еквіваленти

13164

8502

Нерозподілений прибуток

26534

32168

Власний капітал

30688

36322

Статутний капітал

1800

1800

Довгострокові зобов’язання

-

0

Поточні зобов’язання

22147

8047

Чистий прибуток (збиток)

        (5634)

           3402

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2278

2278

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

 власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

110

150

                                                                                     Наглядова рада ПрАТ «Кераммаш»