ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

            Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (код ЄДРПОУ 04873009) повідомляє ,  що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 05 грудня 2016 року в 13-00 за адресою: 84105, Донецька область,

м. Слов‘янськ , вул. Свердлова,1а  в конференц- залі  (3 поверх інженерного корпусу).

Дата складання переліку  акціонерів,які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 17 жовтня 2016 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають  право на участь у загальних  зборах - 24 година  29 листопада  2016 року.

 

                                                     Проект  порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів,затвердження  порядку  голосування.

Проект рішення:обрати  лічильну комісію у складі двох осіб :

голова комісії-Цитовцев С.М.,член комісії-Згоденко Г.М.

Затвердити регламент  та порядок голосування позачергових загальних зборів

2. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів товариства від 22.04.2016 щодо затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2015р

Проект рішення:Внести зміни до рішення загальних зборів акціонерів товариства від 22.04.2016 щодо затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2015р., а саме  направити на  виплату дивідендів акціонерам товариства за рахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2015р. суму в розмірі 1594600,00 грн з розрахунку 700 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів провести в строк,що не перевищує шість місяців з дати прийняття  рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 30 грудня 2016 року шляхом виплати дивідендів безпосередньо акціонерам.

3.Про злиття  ТОВ «Терра» та ТОВ «Терра-Кераммаш», учасником яких є ПрАТ «Кераммаш» як юридична особа

Проект рішення:

3.1.Припинити  товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРРА” (ідентифікаційний код 24154564) єдиним учасником якого  є ПрАТ “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш” шляхом реорганізації,а сама приєднання до товариства з обмеженою відповідальністю “ТЕРРА-КЕРАММАШ” ( ідентифікаційний код 24154570), учасником якого  також є ПрАТ “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”

3.2.Призначити ліквідатором  (реорганізатором) товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРРА” директора цього товариства Кадіру Валерія Михайловича (2592908813) і визначити  місцезнаходження ліквідатора  ТОВ “Терра” м.Слов`янськ,вул.Свердлова,1а

3.3.Затвердити передавальний акт від 20.10.2016  товариства з обмеженою відповідальністю “ТЕРРА” і (дентифікаційний код 24154564) товариству з обмеженою відповідальністю “ТЕРРА-КЕРАММАШ” (ідентифікаційний код 24154570)

3.4.Визначити строк  реорганізації-три місяці  та строк  пред`явлення вимог  кредиторів ТОВ “ТЕРРА”-два місяці з моменту внесення запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  про  рішення  ТОВ “ТЕРРА” про припинення шляхом приєднання до ТОВ “ТЕРРА-КЕРАММАШ”

3.5.Уповноважити голову правління Згоденка Романа Олександровича  брати участь  у загальних зборах учасників ТОВ “ТЕРРА” та ТОВ “ТЕРРА-КЕРАММАШ” від імені ПрАТ “Кераммаш” та підписати  протокол загальних зборів цих товариств від імені  ПрАТ “Кераммаш”

     Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена  інформація з проектом  рішень  щодо кожного з питань,включених  до проекту порядку денного - www.kerammash.ua\emitent\index.htm

     Реєстрація учасників  позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» проводиться  з 12-00 до 12-50 за місцем проведення зборів  в день їх проведення. Для реєстрації  та участі в зборах необхідно мати документи, що посвідчують  особу акціонера (представника). Уповноважений представник  також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

     З документами, пов‘язаними з порядком денним , можна ознайомитися  за місцем  знаходження товариства в робочі дні :понеділок-четвер з 7-00 до 16-00,п‘ятниця-з 7-00 до 15-00 на другому поверсі інженерного корпусу в малому конференц-залі. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член наглядової ради Тянтова Валентина Андріївна. Пропозиції щодо питань,включених до проекту порядку денного  позачергових загальних зборів приймаються  не пізніше  як за 20 днів.

 

                  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    ПрАТ «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»   (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний (2015р)

Попередній (2014р.)

Усього активів

52835

44369

Основні засоби

10631

11583

Довгострокові фінансові інвестиції

9

22

Запаси

19884

14945

Сумарна дебіторська заборгованість

9147

8047

Грошові кошти та їх еквіваленти

13164

8502

Нерозподілений прибуток

26534

32168

Власний капітал

30688

36322

Статутний капітал

1800

1800

Довгострокові зобов’язання

-

0

Поточні зобов’язання

22147

8047

Чистий прибуток (збиток)

        (5634)

           3402

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2278

2278

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

 власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

110

150

 

         Наглядова рада ПрАТ «Кераммаш»