ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

            Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (код ЄДРПОУ 04873009) повідомляє , що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 07 квітня 2017 року в 12-00 за адресою: 84105, Донецька область, м. Слов‘янськ, вул. Свердлова, 1а в конференц-залі (3 поверх інженерного корпусу).

Дата складання переліку акціонерів,які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 22 лютого 2017 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 03 квітня 2017 року.

 

                                                     Проект  порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів,затвердження порядку голосування.

Проект рішення:обрати лічильну комісію у складі двох осіб :

голова комісії-Цитовцев С.М.,член комісії-Згоденко Г.М.

Затвердити регламент та порядок голосування позачергових загальних зборів

2.Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017рік.

Проект рішення : Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017рік.

3.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення : Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2016 рік.

4.Затвердження річного звіту, балансу,розподілу прибутку за 2016 рік, розміру річних дивідендів, порядку покриття збитків, порядку розподілу прибутку на 2017рік.

Проект рішення : Затвердити річний звіт,баланс товариства, направити на виплату дивідендів акціонерам товариства за рахунок чистого прибутку за 2016р   суму в розмірі 2733600,00 грн з розрахунку 1200 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів провести в строк,що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 07 жовтня 2017 року шляхом виплати дивідендів безпосередньо акціонерам.

5.Затвердження звіту та висновків наглядової ради про роботу за 2016 рік.

Проект рішення : Затвердити звіт та висновки наглядової ради про роботу за 2016 рік.

6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів ,укладених протягом 2016 року з АТ «ТАСКОМБАНК»(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443) щодо отримання кредитів, а також щодо передачі в заставу майна Товариства, в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «ТАСКОМБАНК»

Проект рішення :схвалити значні правочини ,укладені протягом 2016 року з АТ «ТАСКОМБАНК»( ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443) щодо отримання кредитів ,а також щодо передачі в заставу майна Товариства в якості забезпечення виконання своїх зобов`язань перед АТ «ТАСКОМБАНК»

7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму, що перевищують 25 відсотків вартості активів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості за кожним окремим правочином визначення уповноваженої особи на підписання відповідних правочинів.

Проект рішення:

Надати дозвіл   про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів і контрактів ,договірна вартість яких складає від 25% до 100%,а також договірна вартість яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ «Кераммаш» на виготовлення/модернізацію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств України та країн СНД, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагрівом в ході поточної господарської діяльності протягом одного року. Право підпису таких правочинів надати голові правління Згоденко Р.О.

 

8.Обрання голови та членів наглядової ради

Проект рішення: переобрати строком на 3 роки на період з 07 квітня 2017 року по 07 квітня 2020 року   

                                 головою наглядової ради Попова М.В

                   

                              членами наглядової ради Кашина В.І.,

                                                                          Тянтову В.А.

9.Обрання голови та членів правління

Проект рішення: переобрати строком на 3 роки на період з 07 квітня 2017 року по 07 квітня 2020 року  

                               головою правління Згоденко Р.О.

                               членами правління Филимонова І.М.

                                                                  Остапенко Ю.В.

                                                                  Хаблака О.В.

                                                                  Акінча А.Ю.

                                                                  Пшеничну О.А.

                                                                  Бєгунова П.М.

 

10.Обрання голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: переобрати строком на 3 роки на період з 07 квітня 2017 року по 07 квітня 2020 року  

                                 головою ревізійної комісії Кашину Т.О.

                                 членами ревізійної комісії Лушпу Н.М.

                                                                              Радужан О.М.  

 

11.Затвердження в новій редакції статуту ТОВ «Терра-Кераммаш», учасником якого є ПрАТ «Кераммаш», як юридична особа.

Проект рішення: затвердити статут ТОВ «Терра-Кераммаш» в новій редакції

Уповноважити голову правління Згоденка Романа Олександровича брати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТЕРРА-КЕРАММАШ» від імені ПрАТ «Кераммаш» та підписати протокол загальних зборів та інші необхідні документи товариства від імені ПрАТ «Кераммаш»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

www.kerammash.ua\emitent\index.htm

      Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» проводиться з 11:00 до 11:50 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Для реєстрації та участі в зборах необхідно мати документи, що посвідчують особу акціонера (представника). Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

     З документами, пов‘язаними з порядком денним , можна ознайомитися за місцем знаходження товариства в робочі дні :понеділок-четвер з 7-00 до 16-00, п‘ятниця-з 7-00 до 15-00 на другому поверсі інженерного корпусу в малому конференц-залі. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член наглядової ради Тянтова Валентина Андріївна. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства-не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

 

                      ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     ПрАТ «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»   (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний (2016р)

Попередній (2015р.)

Усього активів

63880

52835

Основні засоби

10226

10631

Довгострокові фінансові інвестиції

9

9

Запаси

28477

19884

Сумарна дебіторська заборгованість

5503

9147

Грошові кошти та їх еквіваленти

19665

13164

Нерозподілений прибуток

31962

26534

Власний капітал

36116

30688

Статутний капітал

1800

1800

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

27764

22147

Чистий прибуток (збиток)

5428

        (5634)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2278

2278

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

114

110

 

                                                                         Наглядова рада ПрАТ «Кераммаш»