ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!


Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (код ЄДРПОУ 04873009) (місцезнаходження: 84105, Донецька область, м. Слов‘янськ , вул. Свердлова,1а) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства,що відбудуться 20 квітня 2018 року о 12-00 годині за адресою: 84105, Донецька область, м. Слов‘янськ, вул. Свердлова, 1а в конференц-залі (3 поверх інженерного корпусу).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 20 квітня 2018 року з 11-00 до 11-50 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Кількість акцій на дату складання переліку акціонерів


Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства

та проекти рішень:

Питання проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів,затвердження порядку голосування.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі двох осіб:

голова комісії — Цитовцев С.М., член комісії — Згоденко Г.М.

Затвердити регламент та порядок голосування річних загальних зборів акціонерів

Питання проекту порядку денного:

2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління,визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р та основні напрямки діяльності Товариства на 2018р. Признати роботу правління в 2017 році задовільною.

Питання проекту порядку денного:

3.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2017р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2017р. Провадження фінансово-господарської діяльності та порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством провадиться без порушень,підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2017 рік.

Питання проекту порядку денного:

4. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку за 2017р,розміру річних дивідендів, порядку розподілу прибутку на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2017 рік та порядок розподілу прибутку на 2018рік. Направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2017 року суму в розмірі 1900600,00 грн з розрахунку 850,00 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів провести безпосередньо акціонерам в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів,але не пізніше 20 жовтня 2018 року.

Питання проекту порядку денного:

5. Затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Признати роботу наглядової ради в 2017 році задовільною.

Питання проекту порядку денного:

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму,що перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Надати дозвіл про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів та контрактів, договірна вартість яких складає від 25% до 100%, а також договірна вартість яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ «Кераммаш» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік на виготовлення \ модернізацію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств України та країн СНД, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагрівом в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення. Право підпису таких правочинів надати голові правління Згоденко Р.О.

Питання проекту порядку денного:

7.Узгодження рішення наглядової ради про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Проект рішення:

Узгодити рішення наглядової ради від 27.12.2017 року про продаж раніше викуплених Товариством 42 простих іменних акцій по ціні 8917,65 грн. за 1 акцію загальною вартістю 374541,30 грн. виключно за грошові кошти на протязі календарного року з моменту їх викупу до 15 вересня 2018 року виключно акціонерам Товариства.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті — www.kerammash.ua\emitent\index.htm

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцем знаходження товариства в робочі дні :понеділок-четвер з 7-00 до 16-00,п‘ятниця-з 7-00 до 15-00 на другому поверсі інженерного корпусу в малому конференц-залі,а в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член наглядової ради Тянтова Валентина Андріївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та\або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та\або проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку ,передбаченому Статутом Товариства.

Для проведення реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування за загальних зборах Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 05.03.2018р (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 2278 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2236 шт.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017рр. (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2017р)

Попередній (2016р.)

Усього активів

50469

63880

Основні засоби

9837

10226

Довгострокові фінансові інвестиції

9

9

Запаси

17305

28477

Сумарна дебіторська заборгованість

10087

5503

Грошові кошти та їх еквіваленти

11154

19665

Нерозподілений прибуток

32249

31962

Власний капітал

36028

36116

Статутний капітал

1800

1800

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

14441

27764

Чистий прибуток (збиток)

3021

5428

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2278

2278

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

42

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

375

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

118

114Наглядова рада ПрАТ «Кераммаш»