Текст оголошення (PDF)
Кваліфікований електронний підпис - Печатка


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!


Приватне акціонерне товариство «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» (код ЄДРПОУ 04873009)

(місцезнаходження: 84105,Донецька область, м. Слов‘янськ, вул. Свердлова, 1а) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23 квітня 2021 року о 12-00 годині за адресою: 84105, Донецька область, м. Слов‘янськ, вул. Свердлова, 1а в конференц-залі (3-й поверх інженерного корпусу).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 23 квітня 2021 року з 11:00 до 11:50 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 19 квітня 2021 року.


Перелік питань,

включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства

та проекти рішень:


Питання проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування.


Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі двох осіб :

голова комісії - Цитовцев С.М., член комісії - Згоденко Г.М. Затвердити регламент та порядок голосування річних загальних зборів акціонерів.


Питання проекту порядку денного:

2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.


Проект рішення: Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020р та основні напрямки діяльності Товариства на 2021р. Признати роботу правління в 2020 році задовільною.


Питання проекту порядку денного:

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2020р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.


Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2020р. Провадження фінансово-господарської діяльності та порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством провадиться без порушень, підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2020р.


Питання проекту порядку денного:

4. Затвердження річного звіту, порядку покриття збитків, порядку розподілу прибутку на 2021


Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2020 рік, порядок покриття збитків та розподілу прибутку на 2021рік.


Питання проекту порядку денного:

5. Затвердження звіту наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради.


Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік. Признати роботу наглядової ради в 2020 році задовільною.


Питання проекту порядку денного:

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020р


Проект рішення:

А) Надати дозвіл про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів та контрактів, договірна вартість яких складає від 25% до 100%, а також договірна вартість яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ «Кераммаш» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020р на виготовлення / реконструкцію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств України, Росії та країн СНД, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагріванням в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпортних договорів щодо надання гарантії,договорів щодо відступлення прав вимоги, дилерських договорів, агентських договорів (надалі всі зазначені у цьому пункті-договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв`язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін до договорів про фінансування, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів.

Б) Право підпису таких правочинів надати голові правління

Згоденко Роману Олександровичу


Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті -www.kerammash.ua\emitent\index.htm


Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцем знаходження товариства в робочі дні: понеділок-четвер з 7:00 до 16:00, п‘ятниця з 7:00 до 15:00 на другому поверсі інженерного корпусу в малому конференц-залі, а в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член правління Скляр Людмила Володимирівна (0626) 664087.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Для проведення реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування за загальних зборах Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 02.03.2021р (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 2278 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 2278 шт.Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2019-2020рр. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

(2020р)

Попередній

(2019р.)

Усього активів

36471,0

50758

Основні засоби(за залишковою вартістю)

7053,9

8369

Запаси

10600,2

16803

Сумарна дебіторська заборгованість

3825,7

15736

Гроші та їх еквіваленти

14592,2

8765

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

30533,7

35146

Власний капітал

34686,7

39300

Зареєстрований (пайовий\статутний) капітал

1799,6

1800

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

254,1

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1760,2

11458

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(-3928,5)

2773

Середньорічна кількість акцій (шт)

2278

2278

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

1217,30


Наглядова рада ПрАТ «Кераммаш»